Młodszy ratownik WOPR :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia;

2 uczestnik ma być członkiem WOPR;

3 uczestnik ma złożyć:

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

4 uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Młodszy ratownik WOPR może:

1 pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

2 udzielać pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410), zwaną dalej ?PRM?.

3 Młodszy ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika.

4 Młodszy ratownik WOPR nie podlega weryfikacji.


Ratownik WOPR :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) stopień młodszego ratownika WOPR,

b) ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR,

c) specjalną kartę pływacką,

d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym,

e) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

Ratownik WOPR jest asystentem ratownika starszego stopniem i może:

1 pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

2 udzielać pierwszej pomocy i asystować podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM.

Ratownik WOPR nie może pracować samodzielnie.

Liczba zatrudnionych ratowników WOPR nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników a co najmniej 50% zatrudnionych ratowników musi posiadać wyższe uprawnienia.

Ratownicy WOPR podlegają weryfikacji asystenckiej raz na 3 lata.


Ratownik wodny pływalni :

Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) stopień ratownika WOPR,

b) tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,

c) ważną kartę identyfikacyjną Ratownika WOPR,

d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym,

e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni.

Ratownik wodny pływalni może:

a) wykonywać czynności ratownika WOPR;

b) udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM;

c) pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników w parkach wodnych i pływalniach.

Ratownicy wodni pływalni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.


Ratownik wodny śródlądowy :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) stopień ratownika WOPR,

b) tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,

c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,

d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,

e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku śródlądowym.

Ratownik wodny śródlądowy może:

a) wykonywać czynności ratownika WOPR;

b) udzielać KPP zgodnie z ustawą o PRM;

c) pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych.

Ratownicy wodni śródlądowi podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.


Ratownik wodny morski :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) stopień ratownika WOPR,

b) tytuł ratownika wg ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,

c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,

d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,

e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku morskim.

Ratownik wodny morski może:

a) wykonywać czynności ratownika WOPR;

b) udzielać KPP zgodnie z ustawą o PRM;

c) pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na kąpieliskach morskich oraz przybrzeżnych i wewnętrznych wodach morskich.

Ratownicy wodni morscy podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.


Starszy ratownik wodny :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 19 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) co najmniej dwa stopnie ratownika wodnego,

b) ważną legitymację członka WOPR,

c) ważne karty identyfikacyjne ratownika wodnego,

d) udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy w stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 h na wodach śródlądowych, 50 godzin na kąpieliskach zlokalizowanych na wodach morskich, 50 h na pływalniach lub parkach wodnych. Pływalnie, parki wodne oraz kąpieliska powinny posiadać pozytywną opinię WOPR,

e) wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.wopr.pl,

f) tytuł ratownika zgodnie z Ustawą o PRM lub posiadać tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,

g) trzy patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):

– motorowodne,

– żeglarskie,

– nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),

– trenera lub instruktora pływania,

– przewodnika turystyki kajakowej,

– akredytowane szkolenia specjalistyczne WOPR.

Starszy ratownik wodny może:

1 pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

2 pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników;

3 udzielać KPP zgodnie z definicją ustawy o PRM.

Starsi ratownicy wodni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.


Młodszy instruktor WOPR :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 19 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) co najmniej dwa stopnie ratownika wodnego i certyfikat ukończenia kursu starszego ratownika wodnego,

b) ważną legitymację członka WOPR,

c) ważne karty identyfikacyjne ratownika wodnego,

d) udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy w stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 h na wodach śródlądowych, 50 godzin na kąpieliskach zlokalizowanych na wodach morskich, 50 h na pływalniach lub parkach wodnych. Pływalnie, parki wodne oraz kąpieliska powinny posiadać pozytywną opinię WOPR,

e)wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego Instruktora WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.wopr.pl,

f) tytuł ratownika zgodnie z Ustawą o PRM lub posiadają tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,

g) przedstawienie przygotowanej pracy instruktorskiej,

h) trzy patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):

– motorowodne,

– żeglarskie,

– nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),

– trenera lub instruktora pływania,

– przewodnika turystyki kajakowej,

– akredytowane szkolenia specjalistyczne WOPR.

Młodszy instruktor WOPR może:

1 prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR pod nadzorem co najmniej instruktora WOPR;

2 pełnić funkcję asystenta instruktora WOPR lub instruktora wykładowcy WOPR podczas prowadzenia zajęć na kursach ratowników WOPR, ratowników wodnych i szkoleniach specjalistycznych WOPR.

Młodsi Instruktorzy WOPR podlegają unifikacji raz na 3 lata.


Instruktor WOPR :


Wymogami formalnymi do kursu są:

1 uczestnik ma mieć ukończony 20 rok życia;

2 uczestnik ma posiadać:

a) stopień starszego ratownika wodnego i młodszego instruktora WOPR (do roku 2010 do kursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień starszego ratownika WOPR, którzy posiadają ukończoną część ogólną kursu dla instruktora sportu lub rekreacji ruchowej lub są absolwentami I stopnia studiów o kierunku pedagogicznym),

b) tytuł ratownika zgodnie z ustawą o PRM lub posiadać tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,

c) ważną legitymację członka WOPR,

d) ważną kartę identyfikacyjną starszego ratownika wodnego,

e) udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy na kąpieliskach morskich posiadających pozytywną opinię WOPR,

f) udokumentowane prowadzenie zajęć na 2 kursach na stopień młodszego ratownika WOPR i odbycie stażu na 2 kursach na stopień ratownika WOPR (wypełnione karty asystenta, odbyte staże liczą się po uzyskaniu stopnia młodszego instruktora WOPR lub starszego ratownika WOPR uzyskanego w Tamie do 2008),

g) wypełnione karty kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień instruktora WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie www.wopr.pl,

h) przedstawienie przygotowanej pracy instruktorskiej,

i) cztery patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):

– motorowodne,

– żeglarskie,

– nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),

– trenera lub instruktora pływania,

– przewodnika turystyki kajakowej,

– akredytowane szkolenia specjalistyczne WOPR.

Instruktor WOPR może:

1 kierować i prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, ratownika wodnego oraz prowadzić szkolenia specjalistyczne;

2 egzaminować na stopień młodszego ratownika WOPR;

3 brać udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratowników WOPR, ratowników wodnych i podczas szkoleń specjalistycznych;

4 po powołaniu na staż asystencki, prowadzić zajęcia na kursach przygotowujących do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego, młodszego instruktora WOPR i instruktora WOPR.

Instruktorzy WOPR podlegają unifikacji raz na 3 lata.
 

© 2009-2010 NordMedia.pl